Politika privatnosti

 

 

1. Rukovodilac podacima o ličnosti

SCX d.o.o. Jurija Gagarina br. 16, 11000 Beograd, matični broj: 21538230, PIB: 111776171, prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima veb-sajta skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17).

2. Svrha obrade podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje kripto imovine, marketinškog i drugog informisanja registrovanih korisnika.

3. Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti

Korišćenje vebsajta i registracija korisnika preko vebsajta predstavlja dobrovoljno davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti registrovanog korisnika.

Korisnik je izričito saglasan i ovlašćuje Posrednika da može prikupljati, proveravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlašćenih lica i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije. Sve informacije o poslovnim odnosima između Posrednika i Korisnika predstavljaju poslovnu tajnu Posrednika. Klijent je bezuslovno saglasan da Posrednik može proslediti njegove poslovne informacije i lične podatke trećoj strani, na osnovu zakonskih propisa.

4. Organizacione i tehničke mere

Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo čuvaju uz primenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u SCX d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Izjavom o zaštiti poverljivih informacija koji je svaki zaposleni potpisao.

5. Vreme čuvanja ličnih podataka

Lični podaci obrađuju se samo u vremenskom periodu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su i prikupljeni, te se arhiviraju u roku i u skladu sa zakonskom/poslovnom obavezom, nakon čega se uništavaju. U skladu sa članom 95, stav 1, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Posrednik je dužan da podatke i dokumentaciju u vezi sa strankom, uspostavljenim poslovnim odnosom sa strankom, i izvršenom transakcijom, pribavljene u skladu sa ovim zakonom, čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa i izvršene transakcije.

6. Anonimni podaci

SCX D.O.O takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, veb-stranice koje ste posetili, itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics itd., koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.

7. Prava lica čiji podaci se obrađuju

Pristanak na obradu podataka registrovani korisnik može da povuče u svakom trenutku u pisanom obliku pri čemu takav korisnik gubi status registrovanog korisnika. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

8. Iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije

SCX D.O.O koristi svoje servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze u Republici Srbiji i nema nameru da iste iznosi van Republike Srbije.