Uslovi poslovanja

>

>1. Opšte odredbe

BCX je platforma za trgovanje u kojoj korisnici platforme BCX.rs mogu trgovati kripto imovinom za dinare i druge valute. Kripto imovina je digitalni internetski proizvodi gde BCX nije stranka u bilo kojoj trgovini. BCX ne prodaje ili ne kupuje kripto imovinu – kripto valute u zamenu za bilo koju valutu, već samo izvršava i obrađuje naloge u ime korisnika. Zakon u Republici Srbiji virtuelne valute definiše kao digitalne zapise vrednosti koje nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ jave vlasti, koje nisu nužno vezani za zakonsko sredstvo plaćanja i nemaju pravni status novca ili valute, ali ih fizička i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmene i mogu se kupovati, prodavati, razmenjivati, prenositi i čuvati elektronski.

2. Uslovi

Ovi uslovi korišćenja utvrdili su uslove pod kojima SCX d.o.o., kompanija registrovana u Beogradu, Republika Srbija, i njene poslovnice (u daljem tekstu “SCX”), nudi vama mogućnost korišćenja SCX-ove web stranice na https://bcx.rs/ i pristupu BCX platformi za trgovanje. Otvaranje naloga na BCX.rs predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika vebsajta (‘’Korisnik’’) i potvrdu Korisnika da je punoletan i poslovno sposoban. Svaki Korisnik vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vebsajta, privrednog društva SCX d.o.o. Beograd dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja vebsajta.

3. Prava i obaveze

Ovim Uslovima poslovanja određuju se međusobna prava i obaveze strana u poslovima posredovanja u kupovini i prodaji kripto imovine – kripto valuta po nalogu Korisnika u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS ", br. 113/17), Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik RS ", br. 87/2018) i drugim nadležnim zakonima.

SCX pruža uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje vituelnih (kripto) valuta i izvršava transakcije u roku od 3 radna dana od prijema uplate. U slučaju da SCX nije u mogućnosti da u predviđenom roku obavi transakciju o tome će blagovremeno obavestiti Korisnika. U slučaju da SCX nije u mogućnosti da izvrši transakciju, iznos koji je Korisnik uplatio će u potpunosti biti vraćen, u onoj valuti u kojoj je uplata i izvršena. Nakon izvršenja transakcije Posrednik će elektronski dostaviti Korisniku obaveštenje sa obračunom o izvršenoj transakciji.

Posrednik je ovlašten da obračuna i naplati proviziju i druge troškove u slučaju prodajne transakcije iz iznosa dobijenog od prodaje kripto imovine, odnosno u slučaju kupovnog naloga iz sredstava uplaćenih od strane klijenta u svrhu kupovine kripto imovine.

Pojedini delovi ovog vebsajta, kao što je deo koji se odnosi na kupovinu i prodaju kripto imovine, zahtevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, uključujući skenirani identifikacioni dokument, dokaz o adresi stanovanja, bankovni račun, podatke o vlasničkoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično. Odgovornost Korisnika je da obavesti SCX o promenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlaštenog korišćenja svog naloga.

SCX D.O.O zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. SCX zadržava pravo da proveri da li su Bitkoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Webu) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja vebsajta ako se ispostavi da jesu. Takođe, SCX zadržava pravo da proveri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama USA, UK ili EU i da uskrati korisniku korišćenje vebsajta u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane SCX, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmene Uslova korišćenja se objavljuju na vebsajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Korisnik se obavezuje da neće koristiti vebsajt za protivzakonite aktivnosti.

4. Ograničenje i odgovornosti

Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, Cenovnikom Posrednika, propisima koji uređuju pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, te sa činjenicom da je izvršavanje transakcije povezano sa rizikom i da je spreman preuzeti rizike moguće zloupotrebe od strane trećih lica.

SCX D.O.O ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posledica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti.

Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, SCX ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi.

SCX ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa.

Ulaganje u Bitcoin ili sličnu virtuelnu imovinu predstavlja visok rizik investiranja i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim imovinom čini to na ličnu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.

Takođe, SCX nije odgovoran za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja vebsajta.

Korisnik oslobađa SCX od odgovornosti za svu štetu nastalu korišćenjem ili zbog nemogućnosti korišćenja vebsajta. U svakom slučaju maksimalni obim štete za koju SCX može biti odgovoran iznosi 50.000 din.

5. Intelektualna svojina

SCX ima sva isključiva prava intelektualne svojine na vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašteno korišćenje vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa vebsajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Pečat ‘’SCX’’ je intelektualna svojina SCX-a i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

6. Zaštita podataka

SCX obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik RS ", br. 87/2018). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelne imovine uključujući i Bitcoin I slične kripto valute. Korišćenje vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

7. Oglašavanje

vebsajt može sadržavati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na vebsajtu. SCX neće biti odgovoran za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.

8. Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenljivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum SCX-a i Korisnika i zamenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korišćenja.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja, strane će pokušati rešiti sporazumno, a u suprotnom priznaju nadležnost nadležnog suda u Beogradu uz primenu prava koji važe u Republici Srbiji.